BESTEBOOKDOWNLOAD

 

美国儿科学会健康育儿指南 从新生儿到青春期最常见疾病症状全书_(美)斯蒂文·谢尔弗主编 叶复苏译_2017年_PDF扫描版

基本信息

书名:美国儿科学会健康育儿指南

定价:49.80元

作者:斯蒂文·谢尔弗, ( 美) 谢莉·瓦齐里·弗莱

出版社:北京科学技术出版社

出版日期:2017年03月

ISBN:9787530486993

页码:260

版次:1

编辑推荐


★美国儿科学会是全球备受尊敬的儿童养育和儿童健康权威机构,拥有全美*秀的儿科医生,育儿领域*前沿的研究水平和*丰富的实践经验。★美国儿科学会已经成为中国父母信赖的育儿品牌。人们越来越乐意向“美国儿科学会”寻求建议和信息。 ★《美国儿科学会健康育儿指南》作者团队中有90位医学博士,儿科实践累计超过80年,涉及儿科疾病100多种,常见症状700多种。★关于儿童健康的全面指南,从新生儿到青春期,全方位关照孩子健康。★“看了这本书就不用再去Google了”亚马逊读者评论。★针对每一种儿童疾病和紧急情况,除了腹痛、头痛、发热之外,还包括行为和情感上的问题,比如焦虑、注意力不集中和情绪失控,从新生儿到青春期的所有发育过程中的问题,你都能从书中找到对应的处理方案,包括什么时候你该担心、什么时候该去看医生、什么时候只需在家治疗。★附赠的拉页《儿童家庭急救法》是美国儿科学会多年医疗实践的结晶,由美国儿科学会推荐使用。★本书的主编之一斯蒂文-谢尔弗,他曾主编《美国儿科学会育儿百科》。

内容提要


《美国儿科学会健康育儿指南》是美国儿科学会正在进行的家庭卫生教育工作中的一个重要组成。即在孩子们各种各样的健康问题上,为家长和其他孩子的抚养者提供高质量的信息。每位父母必须不时评估孩子的情况,并决定采取何种行动。本书旨在帮助父母区分日常轻微情况和严重情况,并就此给出合理建议。本书的儿科症状分为两部分,全面记载了100多种*常见儿科疾病症状,并附赠图解急救拉页,这些症状可以帮助父母们用*好的方法来帮助他们生病的孩子。与市面上同类书相比,本书以表格形式清晰的列出了不同症状下应该采取的不同措施。所以当你急需某些信息时,就能够及时快速地找到。不论你的孩子是婴儿还是青少年,这本指南都能在日常健康和安全问题方面帮到你。

目录


第一部分 儿科常见疾病 ...........................................................................1
第一章
新生婴儿常见症状
新生婴儿护理 ................................................................................................1
1. 哭闹和肠绞痛 ............................................................................................2
2. 婴儿腹泻 ....................................................................................................5
3. 婴儿的喂养问题 .........................................................................................6
4. 3 个月以内婴儿的发热 ...............................................................................8
5. 黄疸 .........................................................................................................10
..
第二章
婴儿和儿童常见症状
养育一个健康的孩子 ....................................................................................19
9. 急性腹痛 ..................................................................................................20
10. 慢性腹痛 ................................................................................................22
11. 腹胀 .......................................................................................................24
12. 过敏反应 ................................................................................................26
13. 食欲缺乏 ................................................................................................28
14. 注意缺陷多动障碍 .................................................................................30
..
第三章
常见青少年身心健康问题
青少年面临的挑战 .....................................................................................179
84. 焦虑 .....................................................................................................180
85. 抑郁 .....................................................................................................182
86. 进食障碍 ..............................................................................................184
87. 昏迷 .....................................................................................................188
88. 疲劳 .....................................................................................................190
..
第二部分 急救手册和安全指南 ............................................. ............. .......... 213
第四章
基础急救
实施急救 ....................................................................................................213
救生技能 ....................................................................................................213
预防的重要性 ............................................................................................213
急救包 .................................................................................................214
窒息 .....................................................................................................214
..
第五章
安全和预防
概述 ...........................................................................................................229
通用安全指南 ......................................................................................229
防止中毒 .............................................................................................230
布置一个安全的家 .....................................................................................231
预防窒息 .............................................................................................232
婴儿房 .................................................................................................233
..
汉英名词对照 ........................................................................ ..............245

Open
About Article:

Article category:内科外科·医药卫生

Book views:4936

Eidt day:2018-05-30
Relatin article:

脂肪源性干细胞_刘民培,陶凯,刘晓燕主编_2017年_PDF扫描版

吴附子 吴佩衡_火神派著名医家系列丛书_张存悌,顾树华主编_2017年_PDF扫描版

彭子益评注四圣心源_彭子益著 张宗祥整理_2017年_PDF扫描版

肌肉训练彩色解剖图谱 瑜伽(美)戈尔迪·卡佩尔·奥伦著 许可译_2017年(彩图)_PDF扫描版

王付经方学用速记_王付编著_2017年_PDF扫描版

结核病诊断新进展_陈效友主编_2017年_PDF扫描版


Comments Listing:
Comments Form:
超便宜kindle版电子书